Η Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού προκηρύσσει τον 5ον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό


ΠNEYMATIKH ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ pnevmatikisyntrofia@gmail.com Η Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού προκηρύσσει τον 5ον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις κατηγορίες: Α) ΠΟΙΗΣΗ Ποίηση στην κοινή νεοελληνική Ποίηση σε κυπριακή διάλεκτο Ποίηση για μαθητές/τριες γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών Β) ΔΙΗΓΗΜΑ Όροι Διαγωνισμού: Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο για όλες τις κατηγορίες. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μ’ ένα έργο σε όποια ή όποιες κατηγορίες επιθυμεί. Όσον αφορά την κατηγορία της Ποίησης, το έργο να αποτελείται από 8 μέχρι 32 στίχους, να μην έχει δημοσιευθεί ή να έχει βραβευθεί σε οποιαδήποτε διαγωνισμό. Όσον αφορά την κατηγορία του Διηγήματος, το έργο να μην υπερβαίνει τις 2000 λέξεις, και να μην έχει δημοσιευθεί ή να έχει βραβευθεί σε οποιαδήποτε διαγωνισμό. Η υποβολή των έργων να γίνεται σε τρία (3) αντίγραφα, στα οποία να αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου. Σε εσώκλειστο φάκελο να δίνονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τίτλος έργου και ψευδώνυμο). Στο εξωτερικό μέρος του εσώκλειστου φακέλου θα αναγράφεται απαραίτητα το ψευδώνυμο. Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των έργων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2016. Τα έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς, με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυνση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Τ.Θ. 50807 , 3610 ΛΕΜΕΣΟΣ με ένδειξη αντίστοιχη προς το είδος στο οποίο συμμετέχουν, π.χ. «Για το Διαγωνισμό Ποίησης» ή «Για το Διαγωνισμό Διηγήματος». Τα έργα θα αξιολογούνται από τριμελή κριτική επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον τύπο και στο διαδίκτυο στα τέλη Μαρτίου. Οι βραβευθέντες θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς. Η τελετή βράβευσης των έργων θα γίνει στα μέσα Μαΐου. Θα βραβευθούν τρία έργα σε κάθε κατηγορία. Επιπρόσθετα θα απονεμηθεί έπαινος σε τρία έργα από κάθε κατηγορία. Τα μη βραβευθέντα έργα δεν επιστρέφονται, ούτε υποχρεούται η Πνευματική Συντροφιά να κοινοποιήσει τη βαθμολογία τους. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού όλα τα μη βραβευθέντα έργα καταστρέφονται. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους όρους θα απορρίπτονται. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνει αυτόματα και την αποδοχή των όρων του. Σημείωση: Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλα τα βραβευθέντα έργα να συμπεριληφθούν σε συγκεντρωτικό τόμο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στους: Κυριακό Μπαρρή (πρόεδρο Πνευματικής Συντροφιάς), τηλ. 0035799633227 Πανίκο Παναγή (αντιπρόεδρο Πνευματικής Συντροφιάς), τηλ. 0035799411833 Κυριάκος Μπαρρής Μαρία Κυπριανού-Λεοντή Πρόεδρος Γραμματέας


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com